Salarizarea în I.N.C.D.

Către,

Guvernul României – în atenția domnului prim ministru Ludovic Orban
Ministerul Finanțelor Publice – în atenția domnului ministru Florin Cîțu
Ministerului Muncii – în atenția doamnei ministru Violeta Alexandru
Ministerul Educației și Cercetării – în atenția doamnei ministru Monica Anisie

în atenția domnului secretar de stat Dragoș Ciuparu

Federația Sindicală Hermes, din Învățământ superior și cercetare științifică, afiliată
la Confederația Sindicală Meridian, având sediul în București, Calea Dorobanților nr 15-
17, sala 2201 A, Sector 1, tel. 0773823619, email federatiahermes@gmail.com, înființată
prin hotărârea definitivă Nr. 11 FED a Tribunalului București pronunțată în dosarul nr
23177/3/2016, reprezentată prin președinte Mugurel Popescu, vă supunem atenției:

SITUAȚIA JURIDICĂ REALĂ A INSTITUTELOR NAȚIONALE DE CERCETARE-DEZVOLTARE ȘI VĂ SOLICITĂM SĂ DISPUNEȚI APLICAREA PREVEDERILOR LEGII NR 153/2017 LA NIVELUL ACESTORA

Pe scurt, Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare este o instituție publică finanțată din venituri proprii ce poate desfășura și activități economice, așa cum rezultă prin coroborarea actelor normative în vigoare, incidente în situația aceasta.
Pentru a detalia această situație facem o scurtă prezentare a principalelor prevederi legale în vigoare care atestă faptul că un INCD este o instituție publică finanțată din venituri proprii, mai exact o autoritate publică în domeniul său de expertiză, situație întărită de Hotărări judecătorești definitve ale Curții de Apel București, ale Tribunalului București și Tribunalului Ilfov.

I. OG 57/2002 aprobată cu modificări prin legea nr 324/2003 cu modificările și completările ulterioare
Cercetarea științifică este guvernată de acest act normativ, care însă folosește termeni generali în descrierea noțiunii de institut național de cercetare-dezvoltare, fapt care a dat posibilitatea unor abuzuri de putere ale autorității de stat, mai exact ale unor grupuri de persoane din autoritatea de stat pentru cercetare, care au indus public faptul că un INCD nu este o instituție publică ci o entitate nedefinită căreia nu i se aplică prevederile legale referitoare la instituțiile publice.

Articolul 17
(1) Institutul național de cercetare-dezvoltare – INCD, reglementat prin prezenta ordonanța, denumit în continuare institut național, reprezintă o forma de organizare instituțională specifică activităților de cercetare-dezvoltare, cu scopul de a asigura desfășurarea acestor activități, precum și consolidarea competentei științifice și tehnologice în domeniile de interes național, stabilite în acord cu strategia de dezvoltare a României.
(2) Institutul național este persoana juridică română care are ca obiect principal activitatea de cercetare-dezvoltare și care funcționează pe baza de gestiune economică și autonomie financiară, calculează amortismente și conduce evidența contabilă în regim economic.
(3) Institutul național are patrimoniu propriu și administrează patrimoniul public și privat al statului pentru asigurarea desfășurării activității și funcționează în coordonarea unui organ de specialitate al administrației publice centrale. Patrimoniul propriu al institutelor naționale nu poate fi înstrăinat decât prin lege.
(4) Institutul național participă la elaborarea strategiilor de dezvoltare în domeniul specific, desfășoară activități de cercetare-dezvoltare pentru realizarea obiectivelor cuprinse în Strategia națională de cercetare, constituie baze de competenta științifică și tehnologică, de expertiză, de perfecționare a resurselor umane și de documentare științifică și tehnică.
(5) Institutul național poate desfășura, în secundar, activități comerciale și de producție, conform regulamentului propriu, și se poate înregistra la registrul comerțului ca INCD.
(5.1) În cazul în care institutul național realizează și activități comerciale și de producție conform regulamentului propriu de organizare și funcționare, evidența contabilă a acestor activități se va realiza în mod distinct față de activitățile de cercetare dezvoltare, care nu au drept scop obținerea de profit, astfel încât să fie asigurată identificarea clară pentru fiecare dintre cele două tipuri de activități a veniturilor și
cheltuielilor aferente și să se elimine orice posibilitate de subvenționare încrucișată.
(6) Formele de organizare ale celorlalte categorii de unități și instituții prevăzute la art. 7 și 8 sunt reglementate prin legi specifice.

II. Legea finanțelor publice nr 500/2002 – definiția instituțiilor publice
Articolul 2
(1) În înțelesul prezentei legi, termenii și expresiile de mai jos se definesc după cum urmează:
30. instituții publice – denumire generică ce include Parlamentul, Administrația Prezidențială, ministerele, celelalte organe de specialitate ale administrației publice, alte autorități publice, instituțiile publice autonome, precum și instituțiile din subordinea/coordonarea acestora, finanțate din bugetele prevăzute la art. 1 alin. (2);
Articolul 1
(1) Prezenta lege stabilește principiile, cadrul general și procedurile privind formarea, administrarea, angajarea și utilizarea fondurilor publice, precum și responsabilitățile instituțiilor publice implicate în procesul bugetar.
(2) Dispozițiile prezentei legi se aplica în domeniul elaborării, aprobării, executării și raportării:
a) bugetului de stat;
b) bugetului asigurărilor sociale de stat;
c) bugetelor fondurilor speciale;
d) bugetului trezoreriei statului;
e) bugetelor instituțiilor publice autonome;
f) bugetelor instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat și bugetele fondurilor speciale, după caz;
g) bugetelor instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii;
h) bugetului fondurilor provenite din credite externe contractate sau garantate de stat și ale căror rambursare, dobânzi și alte costuri se asigura din fonduri publice;
i) bugetului fondurilor externe nerambursabile.

III. Constituția României
Art 136 – Proprietatea
(4) Bunurile proprietate publică sunt inalienabile. În condiţiile legii organice, ele pot fi date în administrare regiilor autonome ori instituţiilor publice sau pot fi concesionate ori închiriate; de asemenea, ele pot fi date în folosinţă gratuită instituţiilor de utilitate publică.

IV. ORDINUL Ministerului Justitiei nr. 2594/C din 2008
pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de ţinere a registrelor comerţului, de efectuare a înregistrărilor şi de eliberare a informaţiilor

SUBSECŢIUNEA 11: Înmatricularea altor persoane juridice prevăzute în mod expres de lege şi înregistrarea sucursalelor

SUBSECŢIUNEA 111: Înmatricularea institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare

Art. 92
La cererea de înmatriculare a unui institut naţional de cercetare-dezvoltare, organizat ca instituţie publică şi care desfăşoară şi activităţi economice, se ataşează următoarele:
a) regulamentul de organizare şi funcţionare a institutului naţional de cercetare-dezvoltare, în copie certificată de parte;
b) Monitorul Oficial al României, Partea I, în care s-a publicat actul normativ privind aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare a institutului naţional de cercetaredezvoltare, în copie certificată de parte;
c) actul de numire a persoanelor împuternicite să reprezinte institutul naţional de cercetaredezvoltare,
dacă acestea nu au fost numite prin regulamentul de organizare şi funcţionare, din care să rezulte limitele puterilor conferite acestora, în copie certificată de parte;
d) actele de identitate ale persoanelor împuternicite să reprezinte institutul naţional de cercetare-dezvoltare, în copii certificate de parte;
e) specimenul de semnătură al persoanelor prevăzute la lit. c);
f) lista activităţilor economice pe care le desfăşoară, întocmită cu respectarea dispoziţiilor art. 69 alin. (2);
g) dovezile privind plata taxelor legale şi timbrul judiciar, în original.

Art. 176
Cererea de radiere a înmatriculării unui institut naţional de cercetare-dezvoltare constituit ca instituţie publică şi înmatriculat în registrul comerţului va avea ataşate certificatul de înregistrare, în original, şi extrasul din Monitorul Oficial al României, Partea I, în care s-a publicat actul privind desfiinţarea acestuia sau actul prin care s-a decis încetarea desfăşurării activităţii economice, în copie certificată de parte.

V. Registrul Național al Instituțiilor Publice din România
Toate instituțiile publice din România, indiferent de tipul lor, se regăsesc în acest Registru Național, organizat prin Hotărâre de Guvern, și poate fi consultat la adresa:
http://www.e-guvernare.ro. Toate INCD-urile se regăsesc în Registru.

VI. Legea nr. 153/2017 – salarizarea personalului plătit din fonduri publice
Articolul 2 – Domeniul de aplicare
(1) Dispozițiile prezentei legi se aplică:
b) personalului din autorități și instituții publice finanțate din venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat, bugetele locale, bugetul asigurărilor sociale de stat și bugetele fondurilor speciale;
c) personalului din autoritățile și instituțiile publice finanțate integral din venituri proprii;
d) persoanelor care sunt conducători ai unor instituții publice în temeiul unui contract, altul decât contractul individual de muncă.

VII. Hotărâri judecătorești definitive

1. INCD este o autoritate publică în domeniul său de activitate
Institutul Național este mult mai mult decât o instituție publică în sensul definit de art 2. pct. 30 din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, fiind chiar o autoritate publică, în conformitate cu definiția dată de art. 2 alin. 1 lit. b) din Legea nr. 554/2004, aceasta emițând acte în regim de putere publică. (ex: Hotărâri ale Consiliului de administrație).
Astfel, Tribunalul Ilfov, prin Încheierea de ședință din 22.02.2019, pronunțată în dosarul nr. 1509/93/2018 ce a avut ca obiect anularea unei Hotărâri a Consiliului de Administrație a unui INCD, a pus în discuție și a admis excepția necompetenței materiale funcționale, trimitând cauza către secția de contencios administrativ a Tribunalului Ilfov. Soluția a fost confirmată și de instanța de contencios administrativ.
Soluții similare au fost pronunțate și de către Tribunalul București

2. Directorul general al unui INCD este funcționar public
Curtea de Apel București a stabilit prin Sentința civilă nr 2298 din 2016 pronunțată în dosarul nr 4074/2/2016 că funcția de directorul general al unui INCD este o funcție publică, iar Ordinul de ministru prin care se numește directorul general vizează un raport de funcție publică între directorul general și INCD, în speță devenind aplicabile prevederile art 109 ale legii 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici. În acest dosar a fost parte și Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice. Tribunalul București a confirmat decizia admițând definitive competența de soluționare. Așadar directorul general al INCD, numit prin Ordin al ministerului coordonator, este funcționar public, iar salarizarea sa se face conform legii 153/2017.

Având în vedere că din partea Autorității de Stat pentru cercetare-dezvoltare (indiferent de titulatură), situația juridică reală a INCD-urilor a fost permanent ascunsă pentru a favoriza grupuri de interese ilegitime care adminsitrează după bunul plac fondurile publice alocate prin intermediul diferitelor programe sau prin alocare directă pe Instalațiile de Interes Național, solicităm Guvernului și Ministerului Muncii și Solidarității Sociale, Ministerului Finanțelor Publice și Ministerului Educației și Cercetării:

  • să treacă de urgență la reinstaurarea legalității în Institutele Naționale;
  • să înlăture din Ministerul Educației și Cercetării persoanele care au condus și lucrat în departamentele ce priveau coordonarea și finanțarea INCD precum și a persoanelor din compartimentul juridic
    preluate din fostul Minister al Cercetării și Inovării.

Cu deosebit respect și aleasă considerație ,

Popescu Mugurel                                                                          George Epurescu
Președinte al Federației Sindicale Hermes                                  Vicepreședinte cercetare științifică

Sesizari guvern si ministere 22 ianuarie 2020 / Comunicat de presa – salarizare INCD conform 153

Citește și dă mai departe

Comentarii

Lasă un răspuns