Statut

Textul de mai jos este adaptat paginii web în care este prezentat. Forma depusă la instanţă conţine un text identic ordonat prin articole.

 S T A T U T

 1. DISPOZIŢII GENERALE

Federaţia Sindicală Hermes, numită în continuare Federaţia Hermes, este o organizaţie sindicală constituită la nivel naţional.

Membrii Federaţiei Hermes sunt organizaţiile sindicale cu personalitate juridică care funcţioneză legal în instituţii de învăţământ superior, biblioteci centrale universitare, institute de cercetare ştiinţifică şi proiectare sau alte unităţi conexe ale acestora. Membrii federaţiei cunosc şi sunt de acord cu prevederile prezentului Statut care constituie motivul afilierii lor.

Federaţia Hermes funcţionează ca persoană juridică de sine stătătoare pe baza prevederilor prezentului statut şi a legislaţiei în vigoare. Este organizaţie apolitică, constituită în scopul apărării şi promovării drepturilor şi intereselor membrilor săi.

Federaţia Hermes îşi organizează şi desfăşoară activitatea în baza următoarelor principii:

 1. solidaritatea sindicală;
 2. democraţia sindicală;
 3. transparenţa decizională;
 4. respectarea mandatului sindical;
 5. autofinanţarea organizării şi funcţionării;
 6. libertate de exprimare şi de acţiune pentru organizaţiile membre;
 7. principiul informării şi comunicării;
 8. independenţa organizaţiilor sindicale;
 9. reprezentare echitabilă;
 10. dialog permanent, operativ şi generalizat;

Federaţia are drapel, siglă şi ştampilă proprie. Sediul Federaţiei Hermes: Calea Dorobanţilor nr. 15 -17 sala 2201 A sector 1 Bucureşti.

 

 1. OBIECTIVE ŞI ACŢIUNI

În vederea atingerii scopului definit la art. 1.3. Federaţia Hermes îşi propune următoarele obiective:

 • consolidarea organizaţiilor sindicale existente;
 • constituirea organizaţiilor în sectorul de activitate descris la art 1.2.;
 • dezvoltarea permanentă şi încurajarea relaţiilor de colaborare între membri federaţiei ca fundament al acţiunilor sindicale comune de susţinere reciprocă.

Obiectivele pe care Federaţia şi le-a propus sunt urmărite prin următoarele acţiuni:

 1. Asigurarea condiţiilor de pregătire profesională sau calificare superioară pentru toţi salariaţii care îşi desfăşoară activitatea în organizaţii sindicale ale sectorului de activitate;
 2. Acordarea asistenţei juridice membrilor pentru procese cauzate de conflicte de muncă sau abuzuri;
 3. Asigurarea unui loc de muncă corespunzător pregătirii profesionale pentru fiecare membru de sindicat din organizaţiile afiliate federaţiei;
 4. Respectarea strictă a duratei zilei de muncă şi a normei săptămânale de muncă, plata integrală a orelor de muncă efectuate, a orelor de muncă efectuate suplimentar sau în zile de repaus legal (săptămânal sau alte zile de sărbătoare legală);
 5. Asigurarea respectării tuturor drepturilor care decurg din legislaţie pentru sindicaliştii din organizaţiile membre;
 6. O preocupare permanentă pentru adaptarea legislaţiei la condiţiile sociale şi economice:
 7. Asigurarea unui raport echitabil între nivelul salariilor şi salariul mediu pe economie pentru salariaţii din organizaţii sindicale membre;
 8. Studii şi analize privind evoluţia condiţiilor de muncă din organizaţii sindicale de sector de activitate în colaborare cu instituţii şi organizaţii naţionale sau internaţionale;

 

Pentru atingerea obiectivelor propuse Consiliul Director va aviza reprezentanţi sau negociatori pentru următoarele acţiuni sindicale;

 • Promovarea proiectelor de lege, acte normative sau orice alte reglementări care se referă în mod favorabil la raporturi de muncă, drepturi sau obligaţii ale salariaţilor din organizaţiile sindicale de sector de activitate;
 • Apeluri, plângeri, înştiinţări sau alte documente sindicale adresate Organizaţiei
 • Internaţionale a Muncii sau altor organizaţii sindicale internaţionale atunci când sunt semnalate încălcări grave ale raporturilor de muncă.
 • Sprijinirea organizaţiilor membre în soluţionarea amiabilă a situaţiilor conflictuale
 • de muncă generate de încălcarea dovedită a prevederilor legale în vigoare;
 • Să reprezinte şi să apere drepturile şi interesele membrilor săi, atât pentru sindicatele afiliate, cât şi pentru membrii de sindicat ai acestora, ce decurg din legislaţia muncii în vigoare, din statutul profesional, din contractul colectiv la nivel de sector de activitate, contractul colectiv la nivel de  unitate şi din contractele individuale de muncă, în faţa instanţelor judecătoreşti, organelor de jurisdicţie, a altor instituţii sau autorităţi ale statului, prin apărători proprii sau aleşi, utilizând toate acţiunile necesare. Membrii sindicatelor afiliate la federaţie vor putea solicita asistenţă juridică şi reprezentare numai după obţinerea aprobării sindicatului din care fac parte

MIJLOACE DE PROTEST

Mijloacele de protest folosite de Federaţia Hermes sunt: petiţia, pichetul de protest, marşul, mitingul, demonstraţia şi greva.

Petiţia – este o cerere scrisă formulată în numele Federaţiei Hermes. Petiţiile se redactează în concordanţă cu deciziile Consiliului Director. În cazuri excepţionale sau urgente petiţiile se pot formula şi de Biroul Executiv urmărind strategia sindicală adoptată anterior de Consiliul Director sau de Adunare Generală.

Pichetul de Protest, Marşul, Mitingul şi Demonstraţia – sunt mijloace de protest care se constiuie drept acţiuni sindicale. Consiliul Director decide asupra declanşării acestor forme de protest.

Greva – este forma supremă de protest. Greva nu poate fi declanşată decât în condiţiile legii. Federaţia se obligă să constituie un Fond de Grevă în cont bancar distinct de cele utilizate pentru activitatea curentă a federaţiei conform prevederilor din regulamentele interne ale federaţiei.

 

 1. STRUCTURA FEDERAŢIEI HERMES

Federaţia Hermes este o organizaţie sindicală constituită din afilierea liber consimţită a organizaţiilor sindicale din sectorul de activitate.

 1. MEMBRII FERAŢIEI HERMES

Dobândirea calităţii de membru al Federaţiei Hermes se hotărăşte de fiecare organizaţie sindicală în parte. În vederea dobândirii acestei calităţi organizaţia sindicală se obligă să depună la secretariatul federaţiei următoarele documente:

 1. cerere de afiliere;
 2. copia procesului verbal al şedinţei Adunării Generale a organizaţiei sindicale în care s-a hotărât afilierea;
 3. statutul organizaţiei sindicale care solicită afilierea;
 4. hotărârea judecătoarescă de înfiinţare a organizaţiei sindicale;
 5. ultima hotărâre judecătorească care atestă funcţionarea legală a organizaţiei sindicale la data la care se solicită afilierea;
 6. lista membrilor din organismul de conducere executivă ale organizaţiei sindicale care trebuie să conţină în mod obligatoriu următoarele informaţii pentru fiecare membru în parte: nume şi prenume, cod numeric personal, domiciliul, profesia.

Răspunderea asupra autenticităţii şi corectitudinii informaţiilor conţinute în documentele depuse la solicitarea afilierii revine în totalitate persoanei care semnează cerea de afiliere. Este recomandabil ca semnatarul cererii de afiliere să fie prezent la şedinţele Consiliului Director atunci când se analizează, se discută şi se votează aprobarea acestei solicitări. Cererea de afiliere este se consideră aprobată dacă întruneşte votul a 2-3 din numărul membrilor prezenţi. În cazul în care federaţia respinge o cerere de afiliere se obligă să transmită motivaţia acestei respingeri către organizaţia sindicală.

Pierderea calităţii de membru al Federaţiei Hermes este o hotărâre care aparţinemembrului respectiv, Adunării Generale sau este decizia Consiliului Director după caz. Astfel:

La cererea membrului

Atunci când un membru al federaţiei solicită în scris pierderea acestei calităţi. Secretarul federaţiei este obligat să înregistreze cererea de retragere şi să comunice această retragere în prima şedinţă a Biroului Executiv şi a Consiliului Director. Membrii care se retrag din Federaţia Hermes nu pot cere restituirea sumelor depuse drept cotizaţie sau a sumelor ori bunurilor donate.

Prin radiere

Consiliul Director adoptă decizia de radiere pentru membri federaţiei atunci când:

– două organizaţii sindicale fuzionează şi ambele îşi pierd personalitatea juridică în urma fuzionării;

– organizaţia sindicală este absorbită de altă organizaţie sindicală ;

– organizaţia sindicală încetează să mai funcţioneze legal.

Prin excludere

– un membru al federaţiei care înregistrează o restanţă în achitarea cotizaţiei asumate către federaţie în cuantum de 3 x cotizaţie lunară este exclus de drept. Consilul Director hotărăşte excluderea unui membru al Federaţiei Hermes prin procedura votului deschis, cu o majoritate de minim 2/3 din numărul membrilor prezenţi. În termen de 15 zile organizaţia sindicală exclusă poate face apel la decizia de excludere. Documentele se depun la secretariatul federaţiei. Apelul se va analiza în Adunarea Generală Extraordinară prin procedură electronică în termen de 15 de zile de la data înregistrării apelului.

Drepturile membrilor Federaţiei Hermes

 1. de a participa la adunările sindicale ale federaţiei (Adunare Generală, Consiliul Director sau Birou Executiv) prin reprezentanţi sau delegaţi.
 2. de a participa la toate acţiunile organizate de federaţie;
 3. de a beneficia la cerere de sprijin din partea federaţiei, inclusiv în privinţa asistenţei juridice;
 4. accesul la facilităţi de natură sindicală pentru bilete de odihnă şi tratament;
 5. accesul la informări asupra acţiunilor şi activităţilor sindicale desfăşurate de federaţie;
 6. de a propune şi a susţine candidaturi din rândul membrilor de sindicat cu ocazia alegerilor desfăşurate din patru în patru ani;
 7. de a avea un reprezentant în Consiliul Director.

Obligaţiile membrilor federaţiei Hermes

 1. de a plăti la termenul stabilit cotizaţia stabilită în condiţii statutare;
 2. de a participa la adunările sindicale ale federaţiei (Adunare Generală, Consiliul Director sau Birou Executiv) prin reprezentanţi sau aleşi;
 3. de a participa la acţiunile organizate de federaţie dacă şi le asumă;
 4. de a nu întreprinde acţiuni contrare hotărârilor federaţiei.

 

ORGANISME DE CONDUCERE ALE FEDERAŢIEI HERMES

 • Adunare Generală (organism deliberativ suprem – emite hotărâri);
 • Consiliul Director (organism deliberativ/decizional – emite decizii sau hotărâri);
 • Biroul Executiv (organism de execuţie).

ORGANISME DE CONTROL ALE FEDERAŢIEI HERMES:

 • Comisia de Cenzori (activitatea financiară);
 • Comisia de Disciplină (activitatea sindicală).

ORGANISME DE CONDUCERE

Adunarea Generală

 • Adunare Generală este constituită din delegaţii organizaţiilor sindicale membre aleFederaţiei Hermes prin unei norme de reprezentare 1-50 care se aplică fiecărei organizaţii sindicale. Pentru stabilirea numărului de delegaţi se vor folosi documete justificative prevăzute în regulamentul intern al federaţiei;
 • Adunarea Generală Ordinară este convocată de Consiliul Director din patru înpatru ani. Adunarea Generală Extraordinară este convocată ori de câte ori Consiliul Director consideră că este cazul;
 • Adunarea Generală se consideră legal constituită în prezenţa a minim 2/3 dinnumărul total al delegaţilor organizaţiilor sindicale;

Atribuţiile Adunării Generale:

 1. înscrie pe ordinea de zi şi rezolvă proiectele de rezoluţie şi moţiunile, întâmpinările şi interpelările prezentate de sindicatele afiliate;
 2. analizează şi se pronunţă asupra activităţii şi hotărârilor Consiliului Director şi a Biroului Executiv;
 3. adoptă Hotărâri, orientări generale şi recomandări pentru următoarea perioadă de patru ani.
 4. Prin mandat stabileşte obiective de îndeplinit pentru Consiliul Director şi Biroul Executiv;
 5. hotărăşte afilierea sau retragerea din confederaţii sindicale naţionale şi internaţionale;
 6. aprobă Statutul Federaţiei Hermes, abrogă sau modifică prevederile acestuia;
 7. dezbate şi se pronunţă asupra rapoartelor şi informărilor prezentate de Biroul Executiv, Comisia de Cenzori şi Comisia de Disciplină;
 8. alege prin vot individual deschis membrii Biroului Executiv (preşedintele, 4 vicepreşedinţi,secretarul, trezorierul şi 4 membri supleanţi), membri Comisiei de Cenzori şi ai Comisiei de Disciplină; Cei 4 membri supleanţi pentru fiecare din categoriile: personal nedidactic, didactic auxiliar, didactic, cercetare ştiinţifică nu fac parte din B.Ex.
 9. aprobă bugetul şi execuţia bugetară, planul de venituri şi cheltuieli ale Federaţiei Hermes pentru o durată de patru ani;
 10. hotărăşte eliminarea unui membru al federaţiei în baza unui raport întocmit de BiroulExecutiv care a fost avizat favorabil de Consiliul Director.

Consiliul Director

 • Consiliul Director este format din preşedinţi, lideri sindicali ai organizaţiilor sindicale membre sau reprezentanţi ai acestora (numai în baza prezentării unui mandat scris la începutul şedinţei Consiliului) la care se adaugă Preşedintele şi Secretarul federaţiei;
 • Consiliul Director îndeplineşte funcţia de conducere a federaţiei între două Adunări Generale succesive.
 • Nu au drept de participare la şedinţele Consiliului Director reprezentanţii organizaţiilor sindicale membre care înregistrează întârzieri nejustificate în achitarea cotizaţiei către federaţie;
 • Consiliul Director este statutar dacă la şedinţă numărul participanţilor asigură reprezentarea majorităţii simple a numărului organizaţiilor sindicale afiliate federaţiei;
 • Consiliul Director este convocat cu frecvenţă trimestrială în şedinţe ordinare de către Biroul Executiv în lunile martie, iunie, septembrie şi decembrie ale fiecărui an sau în şedinţe extraordinare în situaţii excepţionale;

Atribuţiile Consiliului Director:

 1. organizează activitatea pentru îndeplinirea obiectivelor şi acţiunilor prevăzute în mandatul primit din partea Adunării Generale;
 2. hotărăşte prin vot deschis, cu majoritate simplă, afilierea federaţiei la confederaţii sau organizaţii sindicale naţionale. În acelaşi mod se hotărăşte şi retragerea din organisme naţionale la care federaţia s-a afiliat;
 3. adoptă decizii în vederea radierii sau eliminării propriilor membri în conformitate cu prevederile art. 3.3.2. din prezentul statut;
 4. stabileşte nivelul cotizaţiei pentru anul următor în şedinţa care se desfăşoară în luna decembrie. Decizia asupra valorii cotizaţiei se adoptă prin vot deschis cu majoritate simplă a reprezentanţilor prezenţi la şedinţă;
 5. covoacă Adunarea Generală Ordinară sau Extraordinară;
 6. adoptă regulante interne.

Biroul Executiv

Biroul Executiv (B.Ex.) are următoarea structură:

 • Preşedinte;
 • 4 Vicepreşedinţi (personal nedidactic, didactic auxiliar, didactic, cercetare ştiinţifică);
 • Secretar;
 • Trezorier.

Biroul Executiv se întruneşte în şedinţe de lucru ori de câte ori este nevoie şi asigură desfăşurarea activităţilor curente, răspunzând de activitatea sa în faţa Consiliului Director şi a Adunării Generale. Este statutar întrunit în prezenţa a 2/3 din numărul membrilor săi şi poate lua decizii prin vot deschis cu majoritate simplă. La aceste şedinţe pot participa membri supleanţi fără drept de vot.

Locurile rămase vacante la pensionarea, demisia, excluderea sau decesul unui membru B.Ex. vor fi ocupate astfel:

 • pentru toate funcţiile devenite vacante vicepreşedinţii se obligă să organizeze şedinţe ale B.Ex.pentru a desemna persoanele care asigură interimatul. La şedinţă participă vicepreşedinţii, membrii supleanţi, secretarul şi trezorierul. În această situaţie membri supleanţi au drept de vot. Şedinţa este considerată statutară dacă sunt prezenţi 2/3 din numărul membrilor. Pentru ocuparea unei funcţii rămase vacante se stabileşte prin consens. Dacă membrii B.Ex. nu pot ajunge la un consens atunci se va folosi procedura tragerii la sorţi:
 • Preşedintele va fi înlocuit de unul dintre vicepreşedinţii B.Ex.;
 • Vicepreşedintele este înlocuit de membrul supleant ales în Adunarea Generală;
 • pentru funcţia de Secretar sau Trezorier locul vacant se ocupă de unul dintre membrii supleanţi ai B.Ex.

Pentru funcţiile din B.Ex. se stabileşte un preaviz de 15 zile lucrătoare în situaţia demisiei sau pensionării. Interimatul se asigură până la data întrunirii primului Consiliu Director care urmează să desfăşoare alegeri pentru a se completa funcţia vacantă din B.Ex.

Atribuţiile Biroului Executiv:

 1. duce la îndeplinire Hotărârile Adunării Generale şi deciziile Consiliului Director;
 2. examinează şi definitivează materialele care urmează să fie supuse aprobării Consiliului Director;
 3. organizează desfăşurarea lucrărilor Adunării Generale Ordinare sau Extraordinare la data stabilită de Consiliul Director;
 4. desemnează delegaţi la comisiile mixte ale Ministerului de resort, ale Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale sau ale Guvernului, reprezintă Federaţia Hermes în relaţiile cu alte organizaţii sindicale din ţară sau străinătate, sau cu Organizaţia Internaţională a Muncii, precum şi la oricare alte foruri în care se dezbat probleme de interes pentru membrii federaţiei;
 5. convoacă şi organizează Consiliul Director cu cel puţin 15 zile înainte de data la care se programează şedinţa. Secretarul federaţiei transmite convocarea către participanţii la Consiliu Director în format electronic. Convocatorul şedinţei programate care cuprinde în mod obligatoriu următoarele elemente:
 • data, locul şi ora la care este programată şedinţa trimestrială;
 • propunerea Ordinii de Zi a şedinţei;
 • materiale suport corelate cu punctele propuse la Ordinea de Zi pentru a putea fi analizate de structurile executive ale organizaţiilor sindicale din teritoriu;
 • lista invitaţilor la şedinţă, calitatea acestora şi motaţia invitaţiei în strânsă legătură cu punctele propuse la Ordinea de Zi a şedinţei. Secretarul federaţiei are obligaţia de a verifica condiţiile de participare la adunările Consiliului Director şi de a comunica celor prezenţi îndeplinirea condiţiei statutare de desfăşurare a şedinţelor la începutul fiecărei adunări sindicale;

 

 1. ORGANISME DE CONTROL

Comisia de Cenzori

Este formată dintr-un număr din trei membri de sindicat care se constituie în organismul de control al activităţii financiare desfăşurate de Biroul Executiv. Comisia de Cenzori este independentă de orice structură de conducere a federaţiei. Comisia de Cenzori prezintă trimestrial un Raport Financiar care cuprinde în mod obligatoriu soldul existent, veniturile şi cheltuielile trimestriale ale federaţiei. Acest Raport se prezintă cu ocazia desfăşurării şedinţeler Consiliului Director;

Comisia de Disciplină

Este formată dintr-un număr de trei membri care se constituie în organismul de control al activităţii sindicale desfăşurate la nivelul federaţiei. Comisia de Disciplină este independentă de orice structură executivă de conducere a federaţiei.

Atribuţiile Comisiei de Disciplină:

 1. Verifică respectarea tuturor prevederilor statutare şi a regulamentelor de organizare şi funcţionare ale Federaţiei Hermes, inclusiv prin autosesizare;
 2. Răspunde la adrese, sesizări sau contestaţii ale membrilor de sindicat;
 3. În prima şedinţă după constituirea sa îşi desemenează Preşedintele Comisiei de Disciplină conform prevederilor din regulamentul propriu de funcţionare;
 4. Întocmeşte trimestrial un Raport de Activitate pentru Consiliul Director;
 5. Întocmeşte un Raport pentru Adunarea Generală pentru durata cuprinsă între două Adunări Generale succesive;
 6. Poate propune Consiliului Director modificări ale regulamentelor de organizare şi funcţionare;

 

 1. FUNCŢIONAREA FEDERAŢIEI HERMES

Federaţia funcţionează în baza prevederilor prezentului Statut şi a Regulamentelor adoptate în Consiliul Director. Principiile funcţionale ale federaţiei asigură:

 1. drepturi egale pentru fiecare dintre membri săi;
 2. dreptul fiecărui membru de a hotărî liber şi independent afilierea sau dezafilierea în raport cu federaţia;
 3. Sindicatele afiliate, care acceptă deciziile Consiliului Director le vor respecta şi vor acţiona pentru înfăptuirea lor;
 4. Toate deciziile organelor de conducere sau executive ale federaţiei se adoptă prin vot deschis, cu majoritate simplă.
 1. DESFĂŞURAREA ALEGERILOR

Regulamentul de Desfăşurare a Alegerilor se stabileşte de Consiliul Director cu cel puţin 60 de zile înainte de desfăşurarea alegerilor şi include organizarea şi desfăşurarea procedurii de alegere a membrilor Biroului Executiv, a membrilor Comisiei de Cenzori şi a membrilor Comisiei de Disciplină.

 1. PATRIMONIUL FEDERAŢIEI HERMES

Nivelul lunar al cotizaţiei membrilor federaţiei reprezintă 10% din încasările rezultate din cotizaţiile încasate. Nivelul cotizaţiei se stabileşte conform prevederilor art. 4.2.6. lit.d);

Bunurile mobile şi imobile din patrimoniul federaţiei pot fi folosite numai potrivit intereselor membrilor de sindicat, fără a putea fi împărţite între aceştia.

Fondurile federaţiei se folosesc în conformitate cu bugetul de venituri şi cheltuieli aprobat de Adunare Generală pentru:

 • dezvoltarea patrimoniului propriu;
 • finanţarea activităţilor organizatorice-administrative;
 • ajutor de grevă;
 • cursuri de formare sindicală;
 • studii şi cercetări socio-profesionale;
 • plăţi către confederaţii la care federaţia s-a afiliat;
 • alte cheltuieli justificate conform obiectivelor stabilite şi urmărite de federaţie.
 • Membrii federaţiei care sunt excluşi sau se retrag din federaţie, nu au nici un drept asupra patrimoniului federaţiei.

 

 1. DISPOZIŢII FINALE

Prezentul statut nu poate fi modificat decât de Adunarea Generală. Dacă legislaţia cu privire la organizaţiile sindicale va fi modificată, atunci prezentul Statut va fi revăzut şi adaptat.

Citește și dă mai departe